PRIVACY- & COOKIEBELEID

1. Algemeen

Dit is het privacybeleid van Energyst BV (‘Energyst’). Energyst is verantwoordelijk voor het opslaan van persoonsgegevens die via deze website (‘de Website’) worden verzameld.

Energyst respecteert uw privacy en houdt zich aan de bepalingen van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (‘WBP’).

 

2. Persoonsgegevens

Energyst slaat de persoonsgegevens op die via de Website worden verzameld. Hiertoe behoren ook de gegevens die u in formulieren en contactvelden op deze website invult. U kunt via de Website onder andere uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres doorgeven aan Energyst.

Bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 jaar mogen alleen persoonsgegevens invoeren op de Website als zij daar van tevoren toestemming voor hebben gekregen van hun wettelijk vertegenwoordiger, die op zijn beurt kennis moet hebben genomen van dit privacy- en cookiebeleid.

 

3. Doel en gegevensverstrekking aan derden

Energyst slaat uw persoonsgegevens op met het doel om uw vragen te kunnen beantwoorden en u te kunnen informeren over huidige en toekomstige activiteiten van Energyst. Voor zover wettelijk verplicht zal Energyst u eerst om toestemming vragen voordat dergelijke informatie naar u wordt verzonden.

Energyst stelt uw persoonsgegevens niet ter beschikking van derden, tenzij het daar wettelijk toe verplicht is.

 

 4. Cookies

Deze Website maakt gebruik van zogeheten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. Daardoor kan de Website u herkennen bij uw volgende bezoek. Wij doen dit om u beter van dienst te kunnen zijn en de Website gebruiksvriendelijker voor u te maken.

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst. U kunt de instellingen ook zo aanpassen dat er geen cookies kunnen worden geplaatst. In dat geval kunt u echter niet alle functies van de Website gebruiken.

 

 5. Veiligheid

Het opslaan en overdragen van uw persoonsgegevens is beveiligd met de op dit moment gangbare technieken.

 

 6. Hoelang worden uw gegevens opgeslagen?

Energyst slaat uw persoonsgegevens niet langer op dan toegestaan volgens de Nederlandse wetgeving.

 

 7. Controle, correctie en verwijdering

U kunt altijd vragen om in te zien welke gegevens Energyst over u heeft opgeslagen. U kunt Energyst ook vragen om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarvoor kunt u een e-mail met uw naam en adres sturen aan de afdeling Marketing: marketing@energyst.com

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door het gebruik van deze website stemt u in met de gebruiksvoorwaarden voor deze website.

Gebruiksvoorwaarden voor de Website van Energyst B.V.

 

 1. Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’) zijn van toepassing op elk bezoek aan en elk gebruik van deze website van Energyst, evenals op alle informatie, adviezen en/of diensten die u ontvangt op of via deze website (de ‘Informatie’).

Energyst behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden zonder aankondiging te wijzigen. Gebruikers van de website wordt aangeraden om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen, zodat zij steeds bekend zijn met de meest recente versie.

Bij uw lokale Energyst-vestiging zijn deze Gebruiksvoorwaarden op papier beschikbaar. Wilt u deze Gebruiksvoorwaarden op papier ontvangen, stuur dan een e-mail met uw naam en adres naar onze juridisch medewerker nathalie.van.der.poel@energyst.com.

Als een vertaling afwijkt van de Engelse versie van deze Gebruiksvoorwaarden, geldt de Engelse versie.

 

 2. Informatie en aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Energyst besteedt aan zijn website en de informatie die daarop gepubliceerd wordt, kan Energyst niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledigheid, juistheid en voortdurende relevantie van de website en de informatie die daarop gepubliceerd wordt.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene doeleinden en kan niet worden aangemerkt als advies. Energyst is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website (of het onvermogen deze te gebruiken), inclusief schade door virussen of door onjuiste of onvolledige informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van Energyst.

Energyst is evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder – maar niet uitsluitend – schade door het niet of vertraagd leveren van elektronische berichten, onderscheppen of manipulatie van elektronische berichten door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor elektronische communicatie en het verspreiden van virussen.

 

 3. Informatie van derden

De informatie van derden is een uiting van de persoonlijke opvattingen van deze derden. Energyst is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor deze informatie.

Deze website bevat links naar externe websites die beheerd worden door derden. Energyst is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor het functioneren van deze externe websites. Energyst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de producten en/of diensten die door externe websites worden aangeboden en is niet aansprakelijk voor het gebruik of de content van websites die een link hebben vanuit of naar deze website. Ons cookiebeleid en privacybeleid is niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens op of via dergelijke externe websites.

 

 4. Privacybeleid

Bij het opslaan van uw persoonsgegevens volgen wij ons privacy- en cookiebeleid.
Hier kunt u ons privacy- en cookiebeleid lezen.

 

 5. Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven zijn alle rechten op deze website en de informatie op deze website, inclusief – maar niet beperkt tot – het copyright en overig intellectueel-eigendomsrecht eigendom van Energyst. Deze rechten omvatten alle rechten op de merknaam, beeld- en tekstmerk en logo van Energyst die op deze website te vinden en afgebeeld zijn.

‘Energyst’ is een geregistreerd handelsmerk van Energyst.

Gebruikers mogen deze website en de informatie op deze website lezen en kopiëren voor eigen, niet-commercieel gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan.

Elk overig gebruik van deze website of de informatie op deze website, bijvoorbeeld opslaan of vermenigvuldigen van (een deel van) de website van Energyst op een externe website of het maken van links, hypertekstlinks of dieplinks tussen de website van Energyst en enige andere website, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Energyst.

 

6. Ongevraagde ideeën

Indien u ongevraagd ideeën en/of materialen in de vorm van tekst, afbeeldingen, geluid, software, informatie of overig (de ‘Materialen’) op deze website plaatst of aan Energyst stuurt via e-mail of andere weg, heeft Energyst het recht deze Materialen kosteloos en in hun volle omvang te gebruiken, kopiëren en/of commercieel te exploiteren. Energyst is daarbij niet gehouden aan enige vorm van vertrouwelijkheid met betrekking tot deze Materialen.

 

 7. Scheidbaarheid

Indien deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard blijven de partijen gebonden aan de resterende bepalingen. De partijen vervangen het nietig verklaarde gedeelte door bepalingen die geldig en juridisch bindend zijn en die zo veel mogelijk overeenkomen met die van het nietig verklaarde gedeelte, rekening houdend met de strekking en de doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

 8. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die betrekking hebben op deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen over het bestaan en de geldigheid ervan, moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Zeeland-West-Brabant in Breda, Nederland.